Φωτογραφίες


 1. Loons
 1. Θαλασσοβούτια

2. Βουτηχτάρια
3. Θυελλοπούλια
4. Πελεκάνοι
5. Κορμοράνοι
6. Ερωδιοί
7. Πελαργοί
8. Ίβιδες
9. Φοινικοπτερίδες
10α. Νήσσες-Κύκνοι
10β. Νήσσες-Χήνες
10γ. Νήσσες-Αφρόπαπιες
10δ. Νήσσες-Βουτόπαπιες
10ε. Νήσσες-Πρίστες
10στ. Νήσσες-Οξύουρα
11α. Αετίδες-Γύπες
11β. Αετίδες-Αετοί
11γ. Αετίδες-Ικτίνοι
11δ. Αετίδες-Κίρκοι
11ε. Αετίδες-Γερακινοειδή
11στ. Αετίδες-Άρπαγες
12. Πανδίωνες
13. Γεράκια
14. Φασιανίδες
15. Γερανοί
16. Ωτίδες

17. Πουλάδες & Νερόκοτες
18. Αιματόποδα
19. Ανακυρτόραμφα
20. Πετροτουρλίδες
21. Νεροχελίδονα
22. Χαραδριοί
23α. Σκολόπακες-Σκαλίδρες
 23b. Turnstones
23β. Σκολόπακες-Αμμόβια
23γ. Σκολόπακες-Τρύγγες
23δ. Σκολόπακες-Φαλαρόποδες
23ε. Σκολόπακες-Αλεκτορίνες
24. Skuas
24. Ληστόγλαροι
25. Γλάροι
Terns
26. Γλαρόνια
27. Περιστερίδες
    28. Κόκκυγες
 29. Γλαύκες
30. Swifts
30. Σταχτάρες
31. Αλκυώνες
  
32. Αέροπες
33. Κορακίνες
34. Έποψ
 35. Woodpeckers
35. Δρυοκολάπτες
   36. Larks
36. Κορυδαλλοί
 37. Swallows & Martins
37. Χελιδόνια
 38a. Pipits
38α. Σεισοπυγίδες-Κελάδες
 38b. Wagtails
38β. Σεισοπυγίδες-Σουσουράδες
   39. Wrens
39. Τρωγλοδύτες
 40. Accentors
40. Ψάλτες
 41a. Scrub Warblers
41α. Φυταλιάδες-Τσιροβάκοι
41b. Reed Warblers
41β. Φυταλιάδες-Ποταμίδες
41c. Reed Warblers
41γ. Φυταλιάδες-Στριτσίδες
41d. Reed Warblers
41δ. Φυταλιάδες-Τριλιστές
41e. Leaf Warblers
41ε. Φυταλιάδες-Φυλλοσκόποι
41f. Leaf Warblers
41στ. Φυταλιάδες-Βασιλίσκοι
42. Thrushes
42. Κίχλες
43a. Flycatchers
43α. Μυγοθηρευτές-Μυγοχάφτες
43b. Robins & Chats
43β. Μυγοθηρευτές-Τραγουδιστές
44. Tits
44. Παπαδίτσες
45. Long-tailed Tit
45. Αιγίθαλοι
 46. Bearded Tit
46. Μουστακαλήδες
 47. Penduline Tit
47. Υφάντρες
48. Nuthatches
48. Τσοπανάκοι
49. Treecreepers
49. Δενδροβάτες
50. Shrikes
50. Κεφαλάδες
 51. Crows
51. Κοράκια
 52. Starlings
52. Ψάρες
53. Orioles
53. Χρυσοποίκιλτα
54. Sparrows
54. Σπουργίτες
55. Finches
55. Σπίζες
 56. Buntings
56. Τσιχλόνια