Ενημέρωση

     Σήμερα, 29 Αυγούστου 2013 αναρτάται στο διαδίκτυο ο ιστότοπος ‘’Ορνιθόφιλοι’’, που σε πρώτη φάση περιέχει το ένα τρίτο περίπου του υλικού που προβλέπεται να αναρτηθεί. Το υπόλοιπο υλικό θα αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα έως ότου ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια θα εμπλουτίζεται με νέο υλικό, μάλλον ανά δίμηνο. Όλες οι νέες αναρτήσεις θα ανακοινώνονται στην ομότιτλη σελίδα του facebook.  
     Στην ενότητα ‘’Φωτογραφίες’’ παρουσιάζονται τα φωτογραφισθέντα πουλιά της Ελλάδος, κατά τρόπο ώστε ο επισκέπτης να αποκομίσει ολοκληρωμένη, κατά το δυνατόν, εικόνα για το κάθε είδος πουλιού. Έτσι, έγινε προσπάθεια να αναρτηθούν φωτογραφίες για το αρσενικό, το θηλυκό και το νεαρό των διαφόρων ειδών πουλιών, σε περίπτωση βέβαια που έχουν διαφορές στο πτέρωμά τους, φωτογραφίες που επιπρόσθετα μας αποκαλύπτουν τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς τους, όπως για παράδειγμα τον αγαπημένο τους βιότοπο, τον τρόπο πτήσεως, τις διατροφικές τους προτιμήσεις, την αναπαραγωγική διαδικασία, το είδος των φωλιών. Οι φωτογραφίες παρουσιάζονται ανά οικογένεια (ταξινομική βαθμίδα των έμβιων όντων, βλέπε κατωτέρω κείμενο ‘’Ταξινόμηση την Πουλιών’’), σε περιπτώσεις όμως πολυπληθών οικογενειών η παρουσίαση των πουλιών γίνεται σε υποκατηγορίες που διευκολύνουν τον αναγνώστη, δηλαδή ανά υποοικογένεια ή ανά ομάδα γενών ή ανά γένος. Οι οικογένειες αριθμούνται από το 1 έως το 56, σε πέντε εκ των οποίων δεν υπάρχουν φωτογραφίες, στην παρούσα φάση, συμπεριελήφθησαν όμως για λόγους ενημέρωσης των επισκεπτών επί της ύπαρξης των υπόψη οικογενειών και προς διευκόλυνση μελλοντικών αναρτήσεων φωτογραφιών πουλιών των υπόψη οικογενειών, σε περίπτωση που φωτογραφηθούν. Η αρίθμηση των οικογενειών, για λόγους συμβατότητας με την υπάρχουσα ελληνική βιβλιογραφία, ακολουθεί τη σειρά αρχαιότητας κατά Beaman (βλέπε κατωτέρω κείμενο ‘’Ταξινόμηση των Πουλιών’’). Μπροστά από κάθε φωτογραφία υπάρχει ένας μοναδικός τριμερής κωδικός, τα μέρη του οποίου διακρίνονται από μια τελεία και ο οποίος προσδιορίζει την κάθε φωτογραφία. Το πρώτο μέρος του κωδικού είναι ένας αριθμός που υποδηλώνει τον αύξοντα αριθμό (α/α) της οικογένειας, σε περίπτωση όμως που η παρουσίαση των πουλιών γίνεται ανά υποοικογένεια ή ανά ομάδα γενών ή ανά γένος, τότε ο αριθμός αυτός ακολουθείται από ένα μικρό γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου που υποδηλώνει τον α/α των υπόψη υποκατηγοριών. Το δεύτερο μέρος του κωδικού κάθε φωτογραφίας υποδηλώνει το α/α που δόθηκε στο κάθε είδος πουλιού της κάθε οικογένειας ή υποοικογένειας ή ομάδας γενών ή γένους. Το τρίτο μέρος του κωδικού υποδηλώνει τον α/α της φωτογραφίας του κάθε είδους πουλιού. Έτσι για παράδειγμα το πουλί στη φωτογραφία με κωδικό 10γ.7.4 ανήκει στην οικογένεια 10 (Νήσσες), στην υποοικογένεια γ (Αφρόπαπιες), έχει τον α/α 7 στην υποοικογένεια (είδος πουλιού Σφυριχτάρι) και είναι η 4η φωτογραφία του είδους σφυριχτάρι από το σύνολο των φωτογραφιών που παρατίθενται για το σφυριχτάρι.
     Στην ενότητα εικονοσκοπήσεις, γίνεται προσπάθεια παρουσίασης χαρακτηριστικών στιγμών της ζωής ορισμένων πουλιών. Μελλοντικά θα γίνει προσπάθεια εμπλουτισμού της, ώστε να συμπεριληφθούν εικονοσκοπήσεις για όσο το δυνατόν περισσότερα πουλιά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάρτηση εικονοσκοπήσεων όπου θα ακούγονται και οι φωνές των διαφόρων ειδών πουλιών ενώ παράλληλα θα βλέπουμε και τις κινήσεις τους. Η αρίθμηση των εικονοσκοπήσεων είναι ίδια με αυτή της αρίθμησης των φωτογραφιών. 
     Στην ενότητα ‘’Πίνακες’’ παρατίθεται ο ‘’Πίνακας Ταξινόμησης των Πουλιών’’, όπου αναγράφονται με πλήρη αρίθμηση οι ονομασίες των ταξινομικών βαθμίδων, βάσει των οποίων παρατίθενται οι φωτογραφίες και οι εικονοσκοπήσεις των πουλιών. Παρατίθενται επίσης τα ‘’Ευρετήρια’’ τα οποία περιλαμβάνουν κατ’ αλφαβητική σειρά τα είδη των πουλιών με συνδέσμους στις φωτογραφίες και τις εικονοσκοπήσεις τους. 
     Στην ενότητα ‘’Ονοματολογία’’ παρατίθεται μια εισαγωγή στο θέμα της ορνιθολογικής ονοματολογίας και γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις, περιορισμένες επί του παρόντος, που αφορούν κυρίως την ταξινομική βαθμίδα της οικογένειας, ώστε να αιτιολογηθεί ευλόγως η χρησιμοποιούμενη ονοματολογία στον ‘’Πίνακα Ταξινόμησης των Πουλιών’’ της ενότητας ‘’Πίνακες’’. Περισσότερες προτάσεις θα αναρτηθούν στη συνέχεια, αποσκοπώντας στην καθιέρωση τεκμηριωμένων και συγκεκριμένων κοινών ελληνικών ονομασιών που θα αντέξουν στο διηνεκές. Οι προτάσεις στηρίζονται στη λογική που αναπτύσσεται στα κείμενα της υπόψη ενότητας, που πιστεύεται ότι πρέπει να είναι η κυρίαρχη λογική κατά τη διαδικασία απόδοσης ελληνικών κοινών ονομασιών. 
     Στην ενότητα ‘’Έντυπα’’ γίνεται ενημέρωση των επισκεπτών στο υπό έκδοση βιβλίο με τίτλο ‘’Ο φτερωτός κόσμος στο Δέλτα του ποταμού Έβρου, καθώς επίσης και σε άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά βιβλία.
     Στην ενότητα ‘’Φωτογράφιση’’ περιέχονται απόψεις για τον απαιτούμενο εξοπλισμό, για τη χρήση των δυνατοτήτων της φωτογραφικής μηχανής-φακού και για τους τρόπους και τις τεχνικές φωτογράφισης των άγριων πουλιών, ώστε να βγάζουμε όμορφες φωτογραφίες.
     Στην ενότητα ‘’Σύνδεσμοι’’ αναγράφονται ομαδοποιημένοι όλοι οι γνωστοί σύνδεσμοι που αφορούν την ελληνική ορνιθοπανίδα και μερικοί άλλοι σύνδεσμοι που μου αρέσουν.
     Στην ενότητα ‘’Επικοινωνία’’, θα χαρούμε ιδιαίτερα να έχουμε τις απόψεις σας και τυχόν εισηγήσεις για τον ιστότοπο ‘’Ορνιθόφιλοι’’ με σκοπό τη βελτίωσή του.

   text in english under construction


    Τα έμβια όντα, κατά τη Συστηματική Ταξινόμηση, ταξινομούνται ιεραρχικά σε οκτώ κύριες ταξινομικές βαθμίδες, που όσον αφορά τα πουλιά, από την ανώτερης τάξης βαθμίδα προς τη κατώτερη, είναι, η Επικράτεια των Ευκαρυωτών, το Βασίλειο των Ζώων, η Συνομοταξία των Χορδοτών και η Ομοταξία των Πτηνών. Περαιτέρω, η Ομοταξία των Πτηνών ως κύριες ταξινομικές βαθμίδες περιλαμβάνει, τις Τάξεις, τις Οικογένειες, τα Γένη και τα Είδη. Μεταξύ δύο κύριων ταξινομικών βαθμίδων υπάρχουν δευτερεύουσες, σύμφωνα με τις ανάγκες των μελετητών των έμβιων όντων. Έτσι για παράδειγμα μεταξύ της Συνομοταξίας των Χορδοτών και της Ομοταξίας την Πτηνών, παρεμβάλλεται η δευτερεύουσα ταξινομική βαθμίδα της Υποσυνομοταξίας των Σπονδυλωτών. Ομοίως, μεταξύ της Τάξης και της Οικογένειας παρεμβάλλεται η δευτερεύουσα ταξινομική βαθμίδα της Υποοικογένειας.
     Σε κάθε βαθμίδα ανώτερης τάξης ανήκουν μία ή περισσότερες βαθμίδες κατώτερης τάξης. Έτσι, στην Ομοταξία των Πτηνών ανήκουν οι Τάξεις, σε κάθε Τάξη ανήκουν μία ή περισσότερες Οικογένειες, σε κάθε Οικογένεια ανήκουν ένα ή περισσότερα Γένη και σε κάθε Γένος ανήκουν ένα ή περισσότερα Είδη. Το Είδος αποτελεί την κατώτερη βαθμίδα των έμβιων όντων, που είναι μοναδικό στη φύση, καθόσον διαφέρει σε αρκετά χαρακτηριστικά από άλλα είδη του ίδιου γένους, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί από τους κατά περίπτωση ειδικούς επιστήμονες. Η παρουσίαση των φωτογραφιών των ειδών, όπως προαναφέρθηκε, γίνεται ανά Οικογένεια. Σε περιπτώσεις όμως πολυπληθών οικογενειών, τα είδη παρουσιάζονται ανά Υποοικογένεια ή ανά Γένος και σε ελάχιστες περιπτώσεις, για ευκολία του αναγνώστη, ανά ομάδα γενών που δε συνιστούν υποοικογένεια.
     Η σειρά με την οποία παρουσιάζονται οι Οικογένειες ακολουθεί τη σειρά με την οποία εμφανίστηκαν στη γη, με πρώτη την πιο αρχαία και τελευταία τη νεότερη. Υπάρχουν όμως διαφωνίες μεταξύ των ορνιθολόγων για τη σειρά αρχαιότητας, καθόσον, λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζει η μελέτη των πουλιών, θα απαιτηθούν αρκετά χρόνια ακόμη για την ολοκλήρωση των μελετών ώστε να καταλήξουν σε γενικώς αποδεκτή σειρά. Για λόγους συμβατότητας με την υπάρχουσα ελληνική βιβλιογραφία, ακολουθείται η σειρά αρχαιότητας κατά Beaman (Άγγλος ορνιθολόγος), που δημοσιεύτηκε το 1994, προσαρμοσμένη ανάλογα, όπου κρίθηκε απαραίτητο, με σκοπό, την εισαγωγή των νέων επιστημονικών δεδομένων (μεταφορά της υποοικογένειας των Τραγουδιστών από την οικογένεια των Κιχλίδων στην οικογένεια των Μυγοθηρίδων) και τη διευκόλυνση των αναγνωστών.
     Στο πεδίο ‘’Πίνακες’’ μπορείτε να βρείτε ένα Πίνακα Ταξινόμησης των Πουλιών, στην ελληνική, λατινική (επιστημονική) και αγγλική γλώσσα, στον οποίο περιλαμβάνονται μόνο όσα είδη πουλιών φωτογραφήθηκαν (αναγράφονται με μαύρο χρώμα) και μερικά είδη που εκτιμάται ότι θα φωτογραφηθούν μελλοντικά (αναγράφονται με πορτοκαλί χρώμα).text in english under construction3. Το σήμα του ιστότοπου

   ‘’Ο αετός επί ιωνικού κιονόκρανου’’, που κοιτάζει προς τα δεξιά, όπως τον βλέπει ο αναγνώστης, καθιερώθηκε ως σήμα του ιστότοπου ‘’Ορνιθόφιλοι’’. Το παρόν σήμα είναι η οπίσθια όψη αρχαιοελληνικού νομίσματος και συγκεκριμένα αργυρού στατήρος (διδράχμου) που κόπηκε από τους Ηλείους στην Ολυμπία κατά τους αγώνες του 360 προ Χριστού. Σκοπός της κοπής αυτού του νομίσματος ήταν να εξυπηρετηθεί το εμπόριο και οι συναλλαγές του κόσμου που έρχονταν να παρακολουθήσουν τα Ολύμπια αλλά και για να δείξουν σ’ όλο τον κόσμο ότι ανέλαβαν και πάλι τη διαχείριση του ιερού του Ολυμπίου Διός, προς τιμή του οποίου γίνονταν οι αγώνες κάθε τέσσερα χρόνια. Σημειώνεται ότι το ιερό είχε καταληφθεί από τους Αρκάδες το 365 π.Χ. που μετά από δύο χρόνια,  το 363 π.Χ., αποχώρησαν απ’ αυτό υπό το βάρος της πανελλήνιας κατακραυγής όταν προσπάθησαν να μισθοδοτήσουν το στρατό τους με ιερά χρήματα. Έτσι λοιπόν επί της ίδιας όψης με τον αετό αναγράφεται για πρώτη φορά η επιγραφή με ολόκληρο το εθνικό τους όνομα ‘’FΑΛΕΙΩΝ’’ στο δωρικό γλωσσικό αρχαϊκό τύπο (FΑΛ αριστερά του αετού και ΕΙΩΝ δεξιά του αετού), που σημαίνει ΗΛΕΙΩΝ, ενώ στα μέχρι τότε νομίσματά τους υπήρχαν μόνο τα αρχικά FA του εθνικού τους ονόματος.  Στην μπροστινή όψη του νομίσματος υπάρχει η ‘’Κεφαλή Διός’’ που ομοίως κοιτάζει προς τα δεξιά, όπως τον βλέπει ο αναγνώστης. 
   Τέλος, σημειώνεται ότι σε αρκετά αρχαιοελληνικά νομίσματα, η κεφαλή του Διός στην μπροστινή όψη συνοδεύεται από παράσταση αετού ή/και κεραυνού στην οπίσθια όψη, που αποτελούσαν τα σχετιζόμενα με την ισχύ ιερά του σύμβολα.


3. The blog's emblem

   ‘’The eagle standing on an Ionian capital’’ looking right, as we look at it, is the emblem of the blog ‘’Ornithofiloi’’. The emblem is the rear side of a silver stater (two drachmas), an ancient Greek coin, issued by Helians, the political authority ruling Olympia, during the Olympic Games of 360 B.C. The aim of the issue was twofold, on the one hand to support trade and the transactions of the Olympic Games’ spectators and on the other hand to declare that Olympia is again under their ruling, after a short period of time they lost it by Arcadians’, as from 365 to 363 BC. Due to the latter reason, in order to emphasize their ruling authority over Olympia, for the first time, they issued on the rear side of this coin their full inscription, FAΛΕΙΩΝ (Helians) in the Greek Doric archaic dialect, FΑΛ to the left side of the eagle and ΕΙΩΝ to the right side of the eagle, while they issued only FA, the initials of their inscription, on all previous issued coins. 
   At the front side of the coin there is the head of Zeus, looking right, as we look at it, the God to whom the Olympic Games were devoted.
   It is noted that in enough number of ancient Greek coins, the head of Zeus at the front side of the coin is accompanied by eagle and/or thunder at the rear side of the coin, the God’s holly symbols of power. 


4. Πνευματικά δικαιώματα

   
   κείμενο υπό κατασκευή


4. Copyright


      text in english under construction


5. Ανακοινώσεις


   Nέες αναρτήσεις στον ιστότοπο ‘’Ορνιθόφιλοι’’ θα ανακοινώνονται στην ομότιτλη σελίδα του Facebook‘’ Ορνιθόφιλοι - Ornithofiloi’’.


5. Announcements

   New uploads on blog ‘’Ornithofiloi’’ will be announced at Facebook’s page with the same title ‘’Ορνιθόφιλοι - Ornithofiloi’’.